Nieuws

Infobrochure Scholen Affligem

24
sep

DOEL VAN DE KINDEROPVANG

Opvang voorzien voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit Affligem, die ingeschreven zijn in de Affligemse basisscholen, of een link hebben met onze gemeente.

BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG
is de ochtend-, middag- en avondopvang, woensdagnamiddagopvang en opvang tijdens de schoolvrije dagen (facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen,…)

VAKANTIEOPVANG
is de opvang gedurende alle schoolvakanties voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Er is geen opvang op wettelijke feestdagen en gedurende 30 dagen in de zomervakantie. Het is belangrijk dat je jouw kind voor de juiste soort opvang inschrijft. Er zijn 3 soorten opvang: binnenschoolse kinderopvang/vakantieopvang/opvang voor-na de sportkampen.Een overzicht van de momenteel gekende vakantieopvang in een aparte infobrochure.

WIE ORGANISEERT DE BINNENSCHOOLSE OPVANG EN DE VAKANTIEOPVANG
Voor de gemeentelijke kinderopvang werkt het gemeentebestuur samen met de Affligemse scholen en Infano vzw. In opdracht van het gemeentebestuur organiseert Infano vzw in alle Affligemse basisscholen voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang. Zo garanderen we eenzelfde opvangkwaliteit en -tarief voor alle kinderen van Affligem, ongeacht voor welke school ze kiezen.
De dagelijkse werking van de kinderopvang in Affligem is in handen van de teambegeleider-coach, aangesteld door Infano vzw. Hij of zij staat in voor het aansturen van de begeleiders, de coördinatie van de activiteiten, het contact met de ouders en het overleg met de gemeentelijke diensten.De gemeente zorgt voor de opvolging achter de schermen (inschrijvingen, betalingen, fi scale attesten).

NUTTIGE GEGEVENS:
Infano:
Teambegeleider-coach Infano vzw : TCsteraffligem@infano.be of 0498 86 32 13
Regiocoördinator Affligem: affligem@infano.be of 0479 82 25 35
Gemeentebestuur Affligem:Bellestraat 99 – 053-64 00 00
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur (vrijdagnamiddag gesloten) en op dinsdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Dienst welzijn & cultuur: 053-64 00 45
Jeugddienst: 053-64 00 49
Financiële dienst: 053-64 00 31

OPVANGMOMENTEN EN -LOCATIESBINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG
De voor- en naschoolse opvang gebeurt binnen elke school. De betalende opvanguren zijn afhankelijk van de school van je kind. Algemeen geldt dat de voorschoolse opvang start om 7 uur en loopt tot een kwartier voor schooltijd. De naschoolse opvang start een kwartier na het einde van de schooldag en loopt tot 18.00 uur.

SCHOOL OCHTEND AVOND WOENSDAG-NAMIDDAG
De Klimming 07u00 – 08u15 15u35 – 18u00 12u20 – 18u00
’t Lessenaartje 07u00 – 08u15 15u45 – 18u00 12u20 – 18u00
De Regenboog 07u00 – 08u15 15u45 – 18u00 12u20 – 18u00
Sint-Jan 7u00 – 08u15 15u40 – 18u00 12u35 – 18u00
Sint-Vincentius – Bellestraat 07u00 – 08u25 15u50 – 18u00 12u25 – 18u00
Sint-Vincentius – Langestraat 07u00 – 08u25 15u50 – 18u00 12u25 – 18u00

De opvang tijdens schoolvrije dagen loopt van 7.00 uur tot 18.00 uur. De facultatieve verlofdagen zijn schooleigen dagen die worden bepaald door het schoolbestuur. Deze dagen worden door de school vooraf gecommuniceerd.

VAKANTIEOPVANG
De vakantieopvang wordt georganiseerd in de gebouwen van de Muziekacademie – Brusselbaan 117. Ook hier geldt: opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur.
De opvang voor en na de sportkampen gebeurt boven de sporthal in de Tistaertzaal.

VOORAF REGISTREREN
Je kan enkel gebruik maken van de opvang als je je kind registreert in het systeem. Vanaf september 2016 wordt gebruik gemaakt van een digitaal systeem. Dit systeem laat jou als ouder toe om op elk moment een transparant overzicht te hebben van de opvangmomentenen rekening van je kind. Je kan online registreren, inschrijven en betalen. Na registratie ontvangt je kind een badge met unieke barcode. Deze badge heeft je kind nodig om te kunnen in- en uitschrijven voor de opvang.
HOE REGISTREER IK MIJN KIND?
Surf naar https://webshopaffligem.recreatex.be (volledig over te nemen!)

BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Als je kind voor of na de lesuren nog (even) op school moet blijven, moet je vóór 1 september registreren voor het hele schooljaar, zodat hun badge klaargemaakt kan worden. Je hoeft niet op voorhand aan te geven op welke dagen je kind in de opvang moet blijven.Voor de overige opvangmomenten (schoolvrije dagen) dien je wel vooraf aan te geven op welke dagen je hiervan gebruik wil maken. Je schrijft je kind via de webshop dus in voor die welbepaalde dagen. De afsluiting van de inschrijvingen gebeurt ten laatste vijf dagen voor de opvangdag. Dit laat ons toe een degelijke inschatting van het aantal begeleiders te maken om de kwaliteit van de opvang te garanderen.

VAKANTIEOPVANG
Online inschrijven voor de vakantieopvang kan tot vijf dagen voor de opvangdag. Dit laat ons toe een degelijke inschatting van het aantal begeleiders te maken om de kwaliteit van de opvang te garanderen. Per vakantiedag wordt er in een maximaal aantal opvangplaatsen voorzien.Uitzonderlijk kan het zijn dat je last-minute nog opvang nodig hebt. In dat geval neem je eerst contact op met de teambegeleider van Infano op het nummer: 0498-86 32 13.

Hoe Betaal ik?
Betalingen gebeuren via facturatie na de opvang. Facturen kan je op elk moment raadplegen via je @ffligem-account. De facturen worden maandelijks via mail verzonden.
OPGELET: Mensen met openstaande facturen kunnen na herhaaldelijke aanmaningen geblokkeerd worden in het @ffligem-systeem en bijgevolg ook geen gebruik meer maken van de opvang. Wie door omstandigheden niet kan betalen, neemt best contact op met onze diensten.

Wat als ik niet online kan inschrijven en betalen?
Als je niet over een computer of internet beschikt, kan je je inschrijven via de gemeentelijke onthaaldienst. Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van de computers in de gemeentelijke bibliotheek, achter het gemeentehuis.

Wat als ik mijn kind niet registreer?
Deelnemen aan de binnenschoolse kinderopvang, kan enkel wanneer je kind geregistreerd is. Wij vragen je dit voor aanvang van het schooljaar in orde te brengen. Niet tijdig registreren: als je 1 maand na de eerste schooldag je kind niet hebt geregistreerd, wordt een administratiekost van € 10,00 per dag aangerekend.

WAT DOE IK ALS IK MIJN KIND BRENG OF AFHAAL?
Bij het brengen of afhalen van je kind, meld je je telkens bij één van de begeleiders aan om de kinderen zorgvuldig in- en uit te scannen en hun veiligheid te garanderen.Indien een kind alleen naar huis mag, of indien derden je kind komen afhalen, meld je dit schriftelijk of digitaal aan de teambegeleider-coach van de opvang.

SCHOOLEIGEN AFSPRAKEN VOOR DE BINNENSCHOOLSE OPVANG
Tijdens de binnenschoolse opvang (ochtend-, avond-, woensdagnamiddagopvang en schoolvrije dagen) gelden de schooleigen afspraken en leefregels, zoals opgenomen in het schoolreglement. Daarnaast worden ook de geldende levensbeschouwende overtuigingen en culturele waarden van de scholen gerespecteerd.

TAALGEBRUIK IN DE GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG
Zowel de kinderen, de ouders als de begeleiders hanteren de taal van de school. In Affligem is dat uiteraard Nederlands. Ook tijdens vakantieopvang gebeurt de opvang in het Nederlands.

MOGELIJKHEID TOT HUISWERKTOEZICHT
In de opvang wordt toezicht voorzien om huistaken en lessen te laten maken voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar. Er wordt echter niet aan huiswerkbegeleiding gedaan, dat is de taak van de ouders. De kinderen zorgen ervoor dat ze hun materiaal bij hebben en dat ze zich in stilte kunnen bezighouden na hun huistaak.

WAT OP WOENSDAGNAMIDDAGEN, SCHOOLVRIJE DAGEN EN TIJDENS DE VAKANTIEOPVANG?

VOEDING
Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en tijdens de vakantieopvang worden geen warme maaltijden aangeboden. Je voorziet in een gezond lunchpakket, een tien- en vieruurtje en desgewenst drank, hoewel drinkwater beschikbaar is. Om restafval te beperken, gebruik je liefst herbruikbare brooddozen en drinkbussen.
KLEDIJ
Kinderen dragen aangepaste speelkledij. Voor de kleinsten graag reservekledij meegeven. Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen wij om kledij, brooddozen en drinkbussen te naamtekenen.
ACTIVITEITEN OP WOENSDAGNAMIDDAGEN EN SCHOOLVRIJE DAGEN
Op woensdagnamiddagen en op schoolvrije dagen worden er begeleide activiteiten aangeboden.
ACTIVITEITEN EN UITSTAPPEN TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Tijdens de schoolvakanties organiseert de opvang begeleide activiteiten volgens weekthema’s.

WAT BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL?
In het belang van je kind en de andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van je kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de andere kinderen, voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vergen.Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ‘s morgens en ‘s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift. De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen.Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. We vragen om je kind zo snel mogelijk af te halen. Een ongeluk tijdens het spelen kan nooit uitgesloten worden. In dat geval verwittigen wij de ouders (of andere contactpersoon, opgegeven in de webshop). Indien de contactpersonen niet onmiddellijk bereikbaar zijn, nemen we contact op met een arts of (in geval van noodsituatie) met de hulpdiensten.

HOE ZIJN DE KINDEREN VERZEKERD?
De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van Infano. Schade aan kledij en bril wordt niet vergoed. Idem voor het verlies ervan.Tijdens de binnenschoolse opvang zijn de kinderen verzekerd via de school waar ze ingeschreven zijn.Tijdens de vakantieperiodes zijn de kinderen verzekerd via het gemeentebestuur.

WET VAN DE PRIVACY
De gemeente Affligem vraagt bij de inschrijving persoonlijke gegevens op over je kind en je gezin. Het gaat om administratieve gegevens, medische gegevens en foto’s, voor zover deze relevant zijn voor de opvang van je kind. Deze gegevens worden beheerd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op inzage in de administratieve gegevens over je kind, jezelf of je gezin en kan je altijd verbeteringen hiervoor aanvragen.

PUBLICEREN VAN FOTO’S
Tijdens de opvang worden er regelmatig foto’s genomen van de kinderen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor beroepsspecifieke publicaties. Indien je niet akkoord bent, dien je contact op te nemen met de teamcoach via mail.

WAT BIJ EVENTUELE KLACHTEN?
Bij eventuele vragen, moeilijkheden, bedenkingen of klachten kan je terecht bij: Voor inhoudelijke aangelegenheden met betrekking tot de opvang:
• Teambegeleider-coach Infano vzw : TCsteraffligem@infano.be of 0498-86 32 13
• Regiocoördinator Affligem: affligem@infano.be of 0488-03 81 12

Voor administratieve en financiële aangelegenheden met betrekking tot de opvang:
• Het centraal klachtenmeldpunt van de gemeente.
Schriftelijke klachten worden geregistreerd en opgevolgd in het registratie- en opvolgingssysteem.

Adres: Gemeentebestuur Affligem
t.a.v. de algemeen directeur
Bellestraat 99
1790 Affligem

Wanneer je met je vragen of klachten niet terecht kan bij het gemeentebestuur of Infano:
• De klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Je kan dit doen via klachtendienst@kindengezin.be of 02-533.14.14

OUDERBIJDRAGEN
De basistarieven per kind werden als volgt vastgesteld :vóór en naschoolse opvang op normale schooldagen (eveneens op woensdagen): per begonnen halfuur : € 1,20
schoolvrije dag en vakantiedag:
• minder dan 3 uur: € 5,80;
• minder dan 6 uur : € 8,70;
• meer dan 6 uur : € 14,50.

Korting:
vanaf 2 kinderen van hetzelfde gezin, wordt er op deze tarieven een korting van 25% toegestaan per begonnen halfuur.

Sociaal tarief:
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen zich wenden tot het OCMW voor de aanvraag van een sociaal tarief. In dat geval bedraagt de kostprijs 50% van de basisbedragen. De contactpersoon bij het OCMW is Katrien Van Nieuwenborgh.

FACTUREN
De rekening wordt digitaal verstuurd en is ten allen tijde digitaal raadpleegbaar via de webshop @ffligem. Zorg ervoor dat je steeds de gestructureerde mededeling gebruikt bij overschrijving! Via het gezinsaccount kan je eveneens een detail van de geregistreerde opvangtijden raadplegen.Je kan de registratie van de opvanguren in realtime opvolgen op de gemeentelijke webshop.Betwisting van de correctheid van de uur registratie kan tot uiterlijk één week nadat de registratie plaatsvond, via een mail gericht aan opvang@affligem.be
Fiscaal voordeel: aan de opvangkosten is een fiscaal voordeel verbonden voor de ouders. De opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De attesten worden opgemaakt op basis van de wettelijke bepalingen en worden per mail toegestuurd.
Terugbetaling: bij het document voor aanvraag tot terugbetaling (bijvoorbeeld je werkgever) dien je steeds de factuur of verwijzing naar de factuur te vermelden.
Enkel als de betaling in orde is, kan dit worden ingevuld.
Als je vragen hebt over je factuur kan je contact opnemen met de financiële dienst van de gemeente via opvang@affligem.be of 053-64 00 36.

ANNULERING/WIJZIGING INSCHRIJVING
Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid/afwezigheid van het kind tijdens schoolvrije dagen of vakantiedagen moet 1 dag vooraf doorgegeven worden via mail naar de teamcoach. Als je dat niet doorgeeft, dan wordt er een administratieve boete (€ 5,80) aangerekend. Als je een medisch attest hebt, moet je dat niet betalen. Vanaf 2 kinderen van hetzelfde gezin, wordt er op dit tarief een korting van 25% toegestaan.
Maximumtarief:
het maximumtarief wordt toegepast als een kind niet is ingeschreven voor de opvang op een schoolvrije dag of een vakantiedag en toch wenst deel te nemen aan de opvang.
Het maximumtarief bedraagt :
• minder dan 3 uur : € 7,10 en vanaf 2 kinderen € 5,64 per kind;
• minder dan 6 uur: € 10,00 en vanaf 2 kinderen € 7,82 per kind;
• meer dan 6 uur : € 15,79 en vanaf 2 kinderen € 12,16 per kind.4.

TE LAAT OPHALEN VAN JE KIND
In principe stopt de opvang ’s avonds om 18.00 uur. Als je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor sluitingstijd je kind(eren) kan ophalen in de opvang, dien je in elk geval op voorhand de opvang te contacteren. Er geldt een supplement van € 6,47 per begonnen kwartier, per kind. Dit supplement moet ook betaald worden indien de opvangbegeleiders op voorhand verwittigd werden.

NIET SCANNEN BIJ AANKOMST/VERTREK
Wanneer er niet gescand wordt bij aankomst of vertrek in de kinderopvang, wordt het maximumtarief, geldend voor de volledige duurtijd van een voor- of naschools opvangmoment, aangerekend.

VERLIES OF BESCHADIGING SCANBADGE
De badges om in- en uit te scannen zijn onbeperkt kopieerbaar. Wij adviseren om de originele badge te kopiëren en te plastificeren en aan de boekentas van je kind te hangen. De originele badge kan je dan thuis bewaren. Zolang je kind school loopt in dezelfde school, blijft de oorspronkelijke badge behouden. Een tarief van € 5,00 wordt aangerekend bij vervanging van een scanbadge door verlies of beschadiging.

GEDEELDE FACTUUR BIJ CO-OUDERSCHAP
Wanneer je de factuur deelt, bijvoorbeeld bij co-ouderschap, maak je twee profielen aan. De ene ouder koppelt het kind, en de andere eveneens. Tijdens de week dat je kind bij jou verblijft, gebruik je jouw badge, tijdens de andere opvangweken, wordt de badge van de andere ouder gebruikt. Op deze manier worden de facturen netjes gescheiden en ontvang je enkel de kosten van jouw opvangmomenten. Door deelname aan de gemeentelijke kinderopvang verklaar je je akkoord met de inhoud van deze infobrochure en het retributiereglement van de gemeentelijke kinderopvang. Het retributiereglement is te raadplegen op de webshop en website van de gemeente : opvang@affligem.be