Nieuws

Mondea, Infano vzw en Berlaar slaan handen in elkaar voor een beter kinderopvangbeleid

30
nov

Anja Neels is al 9 jaar algemeen directeur van lokaal bestuur Berlaar. Samen met het beleid en haar team van medewerkers geeft zij er dagdagelijks vorm aan Berlaar. In de zomermaanden was er binnen de kinderopvang van Berlaar een plotse uitval van de coördinator en klopte Anja bij Mondea aan. Een interim-opdracht in een buitenschoolse kinderopvang was voor Mondea onbekend terrein. Om de opdracht in Berlaar te doen slagen, klopte Mondea aan bij Leen Messiaen van vzw Infano.

Anja (Berlaar): “De coördinator van de kinderopvang in Berlaar viel uit voor onbepaalde periode, net op het moment dat de begeleiders van de kinderopvang echt zware maanden achter de rug hadden door de coronacrisis. Heel hun normale werking was geheroriënteerd. Bovendien verliet onze administratieve back-up half juni de organisatie. Zo hadden we enkel nog een ploeg met begeleiders zonder iemand om te coachen of te coördineren.

Daarnaast moesten we ons stilaan voorbereiden op de heropening van de scholen die snel dichterbij kwam. Onze twee locaties voor kinderopvang liggen in dezelfde gebouwen of vlakbij de scholen, dus er moesten dringend afspraken gemaakt worden.

Ik klopte bij Mondea aan, omdat ik er in het verleden al met soortgelijke cases terecht kon, altijd met een goed resultaat. Als eerste klant ooit van Mondea – toen nog Mondel – hebben wij een duurzame relatie. Ik wist dat Joos (zaakvoerder nvdr.) samen met mij een oplossing zou zoeken. Dat is de echte sterkte van Mondea: samen nadenken, mee in de bres springen, schouder aan schouder een oplossing zoeken. Die aanpak kan ik appreciëren Mondea voelt aan als een partner”.

Leen Messiaen nam gedurende twee maanden de functie van coördinator op zich.

“Al snel bleek dat zij enorm veel ervaring had in de sector. Daarom hebben we haar gevraagd om met haar expertise ook de werking van onze BKO door te lichten.  Ze kon met een frisse blik naar ons systeem kijken en zag snel waar verbeteringen nodig waren. Ze presenteerde haar bevindingen  aan het college van burgemeester en schepenen en op basis daarvan  hebben we een pijlerplan opgesteld.

Er staan sterke speerpunten in de stijgers: zo gaan we bijvoorbeeld meer themagericht werken, de rol van coördinator verfijnen en werken aan een goede profilering van onze BKO.

Het was fijn dat we deze twee opdrachten konden combineren tijdens de interim-periode van Leen. Ze was heel enthousiast over het gebouw, onze manier van werken, het materiaal dat we gebruiken… Deze opdracht heeft op korte termijn heel veel nut gehad. Onze huidige coördinator stapte bij haar terugkomst ook meteen enthousiast mee in het verhaal.”

Infano in een notendop

Infano vzw is een kinderopvangorganisatie die actief is in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 600 werknemers staan dagelijks met plezier klaar om kinderen van 0 tot 12 jaar op te vangen in meer dan 150 locaties. De allerkleinsten, van 0 tot 2,5 jaar, kunnen terecht in onze kinderdagverblijven. Kleuters en lagereschoolkinderen kunnen op avontuur in onze binnenschoolse opvang (in de school zelf) en buitenschoolse opvang (op een locatie van Infano). Daarnaast bieden zij de mogelijkheid aan bedrijven om kinderopvang in het bedrijf te organiseren voor de werknemers en helpen we lokale besturen met adviezen en het uitbouwen van een Lokaal Loket Kinderopvang in hun stad of gemeente.

Leen Messiaen van Infano licht haar rol in Berlaar en van Infano in het algemeen verder toe:
“Kinderen opvangen is onze hoofdtaak, maar hier komt natuurlijk veel bij kijken. Daarom zorgen we dat onze medewerkers optimaal ondersteund worden door verschillende diensten, waaronder een klusjesdienst, personeelsdienst, facturatiedienst,…  Maar dit is niet het enige, om de kwaliteit in de opvang continu te garanderen, richtten we enkele jaren terug een studie- en adviescentrum op. Een team van pedagogisch coördinatoren, een opleidingsorgaan en inspectieorgaan coachen de medewerkers op de vloer. Vandaar ook onze slogan: ‘Much more than childcare!’

Mijn rol als interim-coördinator in Berlaar bestond vooral uit uurroosters van het personeel opmaken, een vakantieplanning uitwerken, een contactpersoon zijn voor de ouders en het team ondersteunen. Ik kwam in Berlaar terecht in een heel zelfsturend team. De vakantiewerkplanning was, op enkele details na, al zo goed als rond. . Daarnaast was de planning vanaf september heel belangrijk, we moesten ons voorbereiden op de heropening van de scholen.

Doordat ik zoveel kennis heb in de sector begon het al snel te kriebelen bij mij om een kleine doorlichting te doen van de BKO in Berlaar. Deze vrijheid kreeg ik dan ook van het bestuur en ik kon aan de slag. Ik babbelde veel met begeleiders en merkte dat er hier en daar wat verbetering kon zijn. Anderzijds merkte ik ook op dat ze op veel vlakken goed bezig waren en vooruitstrevend zijn.

De kinderopvangsector is een complex gegeven, dit is niet zomaar iets organiseren. Je hebt er ruimere kennis en een bredere hoek voor nodig. Ik kom in aanraking met heel veel besturen en scholen, elk bestuur heeft zijn eigenheid. Ik wil deze eigenheid meenemen naar iedereen: de positieve zaken als tips meegeven, negatieve dingen ombuigen naar positieve zaken.

Het was een heel fijne opdracht, maar ook heel intensief. Ik had het voordeel dat ik met problemen terecht kon bij mijn collega’s van Infano, net omdat wij intern zoveel ondersteunende diensten hebben.

Ik merkte dat de begeleiders van de BKO soms nood hadden aan een babbel. Ze hadden een zware periode achter de rug en het was belangrijk om hier en daar schouderklopjes te geven. Je bouwt meteen een goede band op en ik kon goed met hen samenwerken. Naast de fijne collega’s werd ik ook heel goed opgevangen door het bestuur in Berlaar. Het is een fijne en warme gemeente.”

Lokaal loket kinderopvang

Elke gemeente is verplicht een Lokaal Loket Kinderopvang uit te bouwen. Het Lokaal Loket Kinderopvang is geen doel op zich, maar een middel om gezinnen te helpen in hun zoektocht naar kinderopvang en om beter zicht te krijgen op de verhouding tussen vraag en aanbod. Welke vorm dit loket krijgt is steeds maatwerk en het resultaat van lokaal overleg tussen alle betrokkenen. Tegen eind 2023 moet overal in Vlaanderen en Brussel een Lokaal Loket Kinderopvang uitgebouwd zijn.

Anja licht toe hoe ze dat in Berlaar opvatte: “Wij hebben een Lokaal Loket Kinderopvang sinds vorig jaar. We hebben dat vrij pragmatisch opgevat. Eén van onze actoren die ook in ons lokaal overleg kinderopvang zit, was bereid om dit op zich te nemen. Hij heeft een website opgebouwd, waar ouders online een aanvraag kunnen doen. Dit barstte al snel uit zijn voegen, er is nood aan een professionele tool.

Volgend jaar beginnen we dan ook met het uitbouwen van een tool die wordt aangeraden door Vlaanderen.

Onze nieuwe administratieve kracht bij de BKO zal dit project in goede banen leiden en achteraf ook instaan voor de opvolging en de contacten met alle betrokken organisaties.”

Infano als partner voor de lokale besturen

Leen (Infano): “Infano helpt lokale besturen om dit  loket uit te bouwen op basis van een gepersonaliseerde digitale tool. Deze digitale tool is tot stand gekomen vanuit de kinderopvang zelf en is  zeer eenvoudig in gebruik. We willen op die manier lokale besturen ontlasten, maar tegelijkertijd zorgen dat ze de vinger aan de pols houden.

Op basis van de verzamelde gegevens brengen we de nood aan kinderopvang in kaart en hopen we bij te dragen tot een betere spreiding en verdeling van de kinderopvang”, vult Leen Messiaen aan.

Nieuw decreet BKO vanaf 1 januari 2021

Het nieuwe decreet BKO treedt op 1 januari 2021 in werking. Het decreet wil een antwoord bieden aan het opvangtekort in Vlaanderen door buitenschoolse opvang te organiseren en wil samenwerking met buitenschoolse activiteiten, waaronder speelplein, stimuleren.

De grote krachtlijnen uit het decreet zijn:

  • De regie ‘buitenschoolse activiteiten’ wordt verlegd van het Vlaamse niveau naar het lokaal bestuur.
  • Aan de afstemming met buitenschoolse activiteiten wordt vorm gegeven in een lokaal samenwerkingsverband.
  • Een kwaliteitslabel voor organisatoren van kleuteropvang die daar voor kiezen is voorzien.
  • De zelfontplooiing en het speelplezier van het kind staan centraal.

Mondea: Welke impact denk je dat dit nieuwe decreet bij de lokale besturen zal hebben? Verwacht je nog grote verschuivingen?

Anja (Berlaar): “We gaan op korte termijn afspraken maken, waarbij we volledig hokjesoverschrijdend willen werken. We maken bijvoorbeeld afspraken met tekenacademies en muziekscholen in de buurt, die dan lessen geven na schooltijd in dezelfde lokalen. Zo moeten de kinderen zich niet verplaatsen. We hebben ook al een aanbod rond sport na school, dat we stelselmatig willen uitbreiden in de turnzalen van de scholen. We betrekken in heel het denkproces ook het Huis Van Het Kind, omdat we willen garanderen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen nergens uit de boot vallen.”

Leen (Infano): “Je hebt hier verschillende doelgroepen in, vind ik. Er zijn lokale besturen die al goed bezig zijn met bijvoorbeeld een BKO of het organiseren van netoverschrijdende voor- en naschoolse opvang. De besturen met een eigen IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang, nvdr.) zullen hoogstwaarschijnlijk financieel het zwaarst getroffen zijn. Hun middelen gaan in één grote pot en worden verdeeld over meerdere initiatieven tegen eind 2026. Er zijn ook besturen die er nog geen beleid rond kinderopvang hebben. Voor hen is het een unieke kans om op de kar te springen en hiervoor subsidies te mogen ontvangen vanaf 2021.

Lokale besturen zullen zelf een beleid moeten gaan uittekenen, ze krijgen een inspiratiekader mee en besluiten van de Vlaamse regering. De moeilijkheid hier is wel dat het nog niet bekend is welke financiële middelen de lokale besturen zullen krijgen.

Hier heb je heel wat kennis voor nodig, ik denk dat het niet slecht is als lokale besturen hier professionele ondersteuning zoeken. Infano en Mondea zijn daarbij uiteraard uitgelezen partners.”